Menu

Vedtægter

Vedtægter for KLG Fodbold

 

§1 Afdelingens navn, hjemsted og tilhørsforhold

Afdelingens navn er KLG Fodbold, hjemmehørende i Klubhuset, Skolevænget 15, Lind, 7400 Herning. KLG Fodbold er tilsluttet Dansk Boldspilunion Jylland samt Danske Gymnastik og idrætsforeninger, samt paraplyorganisationen af idrætsforeninger i Herning kommune ”Idrætsrådet i Herning kommune”. Endvidere er afdelingen medlem af KLG Fællesforening efter gældende vedtægter for Fællesbestyrelsen.

 

§2 Afdelingens formål

KLG Fodbolds formål er at give mulighed for at dyrke fodbold i Lind og gennem udøvelse af denne idræt og andre kulturelle aktiviteter at fremme den enkeltes sundhed og trivsel.

 

§3 Afdelingens juridiske forhold

KLG Fodbold har egne vedtægter og er juridisk og økonomisk selvstændig. Afdelingen er medlem af KLG Fællesforening efter gældende vedtægter for fællesbestyrelsen. KLG Fodbold ledes af en bestyrelse på minimum 5 medlemmer. Fodboldafdelingens medlemmer – herunder bestyrelsen – hæfter ikke personligt for de af KLG Fodbold indgåede forpligtelser. Der hæftes alene ved KLG Fodbolds formue.

 

§4 Bestyrelse m.m.

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, ungdomsformand og kasserer. Der vælges minimum 1 suppleant hvert år. Der vælges 1 revisor. Bestyrelsen skal lave referat af alle bestyrelsesmøder og det skal godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Ethvert medlem (aktiv som passiv, der er 16 år) har stemmeret og er valgbar. Der kan nedsættes såvel faste udvalg som ad hoc udvalg. Fodboldafdelingens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12. Fodboldafdelingen tegnes ved underskrift af formanden i forening med mindst 1 bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen er til stede. Vedtagelser kræver, at mindst halvdelen af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer stemmer for. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

§5 Medlemmer

Som aktive medlemmer optages børn, unge og voksne, der ønsker at dyrke fodbold. Der kan optages passive medlemmer. Alle medlemmer skal vedkende sig KLG Fodbolds vedtægter. Passive forældre med aktive børn under 16 år optages som passive medlemmer med valgbarhed og stemmeret på generalforsamlingen. Bestyrelsen kan udelukke et medlem når den finder grund til det. Det udelukkede medlem kan anke beslutningen på først kommende generalforsamling.

 

§6 Kontingent

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

 

§7 Generalforsamlingen

Fodboldafdelingen har generalforsamling hvert år i marts måned. Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved annoncering på afdelingens hjemmeside samt ved opslag i klubhuset samt i Lind Hallen senest 2 uger før generalforsamlingen. Alle medlemmer kan deltage i mødet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senes 1 uge før generalforsamlingen. Der skrives et beslutningsreferat, som underskrives af dirigenten. Bestyrelsen vælger 2 repræsentanter til Lind Hallernes repræsentantskab.

 

§8 Dagsorden for generalforsamling

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af suppleant

7. Valg af revisor

8. Evt.

 

§9 Valg

Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Afstemninger foregår skriftligt, såfremt dirigenten måtte bestemme dette eller 1 medlem måtte begære dette.

 

§10 Æresmedlemmer

Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer, der kan deltage i alle KLG Fodbolds aktiviteter, herunder generalforsamlingen. Medlemskab er gratis for alle æresmedlemmer.

 

§11 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, når formanden eller et flertal af bestyrelsen fremsætter ønske herom. Anmodningen skal fremsættes skriftligt og indeholde oplysninger om de forhold, som ønskes behandlet. Den skal imødekommes senest 4 uger efter den er fremsat. En ekstraordinær generalforsamling afvikles efter samme regler som den ordinære.

 

§12 Ændring af vedtægter

Ændringer af vedtægterne kan finde sted på en generalforsamling, når 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte stemmer for.

 

§13 KLG Fodbolds opløsning / nedlæggelse

KLG Fodbold kan opløses, hvis 2/3 af generalforsamlingens stemmeberettige medlemmer vedtager det på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. Evt. formue eller gæld deles i henhold til generalforsamlingens beslutning. Ved opløsning skal afdelingens formue fordeles til andre organisationer m.v., der kan sidestilles med afdelingens aktiviteter og formål – primært i lokalområdet.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen 21.03.13